Sprzedaż mieszkania ze spadku-jak nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości ze spadku. Czy nadal trzeba czekać 5 lat?

Sprzedaż mieszkania ze spadku a podatek

Sprzedaż mieszkania ze spadku a podatek

Zmiana przepisów, która nastąpiła od 1 stycznia 2019 roku umożliwia zbycie otrzymanej w spadku nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia przez spadkobiercę bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. 
To korzystna dla podatników zmiana, warto więc zapoznać się z nowymi zasadami.

Do 2019 roku sprzedając odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie w drodze dziedziczenia, spadkobierca musiał liczyć się z koniecznością zapłaty 19 % podatku. Można było uniknąć konieczności zapłaty podatku przeznaczając środki ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości np. na zakup innej nieruchomości. 

Obecnie (choć należy pamiętać o wyjątkach) okres 5 lat jest liczony nie od nabycia przez spadkobiercę, ale od nabycia przez spadkodawcę.

Jeżeli więc odziedziczyliśmy nieruchomość – możemy obecnie sprzedać ją bez podatku nawet, gdy zrobimy to przed upływem 5 lat pod warunkiem, że spadkodawca odpowiednio długo był jej właścicielem.

PODSTAWA PRAWNA: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c ustawy o PIT źródłem przychodu jest:

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, 
d) innych rzeczy,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

ust. 5. W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

WAŻNE! 

Rozpatrując sprzedaż mieszkania ze spadku należy mieć na względzie wyjątek dotyczący zbycia nie całej nieruchomości, ale  udziału otrzymanego w spadku:

ust. 7. Nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Jeżeli więc sprzedaż mieszkania ze spadku dotyczy jedynie udziału w odziedziczonej nieruchomości, powyższe zwolnienie nie obowiązuje. 

Zmianie uległ również okres czasu dot. skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Wydatkowanie środków ze sprzedaży mieszkania ze spadku, tj. odziedziczonej nieruchomości na cele mieszkaniowe spadkobiercy powinno nastąpić w okresie 3 lat, a nie jak poprzednio 2 lat. 
Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT: wolne od podatku dochodowego są:

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 Uwaga! Powyższe zasady nie dotyczą sprzedaży nieruchomości uzyskanej w drodze darowizny. Mimo, że kwestie podatkowe przy spadkach i darowiznach często są traktowane łącznie, w tym przypadku nie ma to zastosowania. 

Powyższy wpis nie dotyczy podatku od darowizny, dotyczy jedynie sprzedaży mieszkania ze spadku.

O podatku od spadku: kto jest zwolniony z obowiązku jego zapłaty i pod jakimi warunkami przeczytasz we wpisie: Podatek od spadku – kto jest zwolniony?

Zastrzeżenie prawne: Treści zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnych porad czy usług prawnych. Przed podjęciem decyzji należy skonsultować się z radcą prawnym lub innym specjalistą w danej dziedzinie.

1 thoughts on “Sprzedaż mieszkania ze spadku a podatek”

  1. Pingback: Podatek od spadku - kto jest zwolniony?

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *