podatek od spadków i darowizn zmiany

Warto Poczekać Z Darowizną (podatek od spadków i darowizn – Wyższe Kwoty Wolne Od Podatku)

Wkrótce zmiana podatku od spadków i darowizn, wyższe kwoty wolne od podatku

Podatek od spadków i darowizn – wkrótce zmienią się kwoty wolne. Ustawodawca przewidział wyższe kwoty wolne od podatku. Nie mamy wpływu na podatek od spadku, ale warto rozważyć wstrzymanie się z darowizną. Procedowane są bowiem zmiany podnoszące kwoty wolne od podatku.

Wysokość podatku od spadku zależy od przynależności do określonej grupy podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn:

W pierwszej grupie:

(małżonek, dzieci i wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, macocha, ojczyma, teściowie) –

kwota wolna wzrośnie do 36 120 zł (obecnie wynosi 10 434 zł).

W drugiej grupie:

(zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców,, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych –

kwota wolna będzie wynosiła 27 090 zł (obecnie 7 878 zł).

W trzeciej grupie:

(wszyscy pozostali)

– limit zwolnienia z podatku zostanie podniesiony do 18 060 zł (teraz 5 308 zł), a podatek zapłacimy od nadwyżki na podstawie skali z poszczególnymi wartościami procentowymi w zależności od kwoty (art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Przepisy przewidują zwolnienie pod pewnymi warunkami tzw. GRUPY ZEROWEJ (art. 4 a ustawy):

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz 

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jeśli kwota darowizny lub podatku nie przekroczy 36 120 zł (teraz to kwota 10 434 zł), nie jest konieczne zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym. Przy darowiźnie na wyższą kwotę należy złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz SD-Z2 (chyba, że nabycie następuje w formie aktu notarialnego, wówczas czynność tę wykona za nas notariusz. 

O tym, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nasuwa problemy interpretacyjne i „pułapki” dla podatników piszę w kolejnych postach:

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZNY – WPISY NA BLOGU przeczytaj również:

Czy darowizna pieniężna w rodzinie jest zwolniona z podatku?

Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci a obowiązek podatkowy.

Zastrzeżenie prawne: Treści zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnych porad czy usług prawnych. Przed podjęciem decyzji należy skonsultować się z radcą prawnym lub innym specjalistą w danej dziedzinie.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *